Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivätty 23.5.2018

Helsingin Saksalaisen kirjaston käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Helsingin Saksalaisen kirjaston käyttäjärekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Saksalainen kirjastoyhdistys ry, Y-tunnus 0213680-9, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastonjohtaja. Yhteydenotot rekisteriin liittyen deutsche.bibliothek@kolumbus.fi tai p.: 09 669363. 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä kirjaston asiakkaista henkilötiedot ja muut lainaustoimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään lainausasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina henkilötiedot, eli asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).

6 Henkilötietojen säilytysaika

Kirjasto säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja kirjaston välinen asiakassuhde päättyy.

7 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

8 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta kirjaston ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston asiakasrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti kirjastolle sähköpostitse osoitteeseen deutsche.bibliothek@kolumbus.fi tai postitse osoitteeseen Saksalainen kirjasto, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki.

11 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.